شرکت سدید ماشین افلاک http://www.smaflak.com نوارنقاله | رولیک Sat, 06 Apr 2019 10:40:51 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.9 http://www.smaflak.com/wp-content/uploads/2017/02/Capture-150x150.png شرکت سدید ماشین افلاک http://www.smaflak.com 32 32 نمایشگاه مصلی تهران مهر 97 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-97/ Tue, 27 Nov 2018 06:22:48 +0000 http://www.smaflak.com/?p=2619 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه مصلی تهران مهر 97 حضوری فعال به عمل آورد . نمایشگاه مصلی تهران مهر 97  

نوشته نمایشگاه مصلی تهران مهر 97 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه مصلی تهران مهر 97 حضوری فعال به عمل آورد .

نمایشگاه مصلی تهران مهر 97

 

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه مصلی تهران مهر 97 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
نمایشگاه کرمان تیر 97 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1-97/ Tue, 27 Nov 2018 06:04:36 +0000 http://www.smaflak.com/?p=2613 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه کرمان تیر 97 حضوری فعال به عمل آورد . نمایشگاه کرمان تیر 97  

نوشته نمایشگاه کرمان تیر 97 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه کرمان تیر 97 حضوری فعال به عمل آورد .

نمایشگاه کرمان تیر 97

 

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه کرمان تیر 97 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
نمایشگاه بین المللی تهران مهر 97 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-97/ Tue, 27 Nov 2018 05:53:48 +0000 http://www.smaflak.com/?p=2607 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مهر 97 حضوری فعال به عمل آورد . نمایشگاه بین المللی تهران مهر 97  

نوشته نمایشگاه بین المللی تهران مهر 97 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مهر 97 حضوری فعال به عمل آورد .

نمایشگاه بین المللی تهران مهر 97

 

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه بین المللی تهران مهر 97 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
نمایشگاه زنجان خرداد 93 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-93/ http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-93/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:22:51 +0000 http://smaflak.com/?p=1831 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه زنجان خرداد 93 حضوری  فعال به عمل آورد . نمایشگاه زنجان خرداد 93 [Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”نمایشگاه زنجان خرداد 93″]

نوشته نمایشگاه زنجان خرداد 93 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه زنجان خرداد 93 حضوری  فعال به عمل آورد .

نمایشگاه زنجان خرداد 93

[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”نمایشگاه زنجان خرداد 93″]

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه زنجان خرداد 93 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-93/feed/ 0
نمایشگاه زنجان خرداد 94 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-94/ http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-94/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:17:12 +0000 http://smaflak.com/?p=1828 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه زنجان خرداد 94 حضوری  فعال به عمل آورد . نمایشگاه زنجان خرداد 94 [Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”نمایشگاه زنجان خرداد 94″]

نوشته نمایشگاه زنجان خرداد 94 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه زنجان خرداد 94 حضوری  فعال به عمل آورد .

نمایشگاه زنجان خرداد 94

[Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”نمایشگاه زنجان خرداد 94″]

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه زنجان خرداد 94 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-94/feed/ 0
نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-93/ http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-93/#respond Sun, 18 Mar 2018 10:10:41 +0000 http://smaflak.com/?p=1823 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93 حضوری  فعال به عمل آورد . نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93 [Best_Wordpress_Gallery id=”21″ gal_title=”نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93″]

نوشته نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93 حضوری  فعال به عمل آورد .

نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93

[Best_Wordpress_Gallery id=”21″ gal_title=”نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93″]

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه بین المللی تهران مهر 93 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-93/feed/ 0
نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-94/ http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-94/#respond Sun, 18 Mar 2018 09:47:28 +0000 http://smaflak.com/?p=1816 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94 حضوری  فعال به عمل آورد . نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94 [Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94″]

نوشته نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94

حضوری  فعال به عمل آورد .

نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94″]

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه بین المللی تهران مهر 94 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-94/feed/ 0
نمایشگاه مصلی تهران آبان 94 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-94/ http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-94/#respond Sun, 18 Mar 2018 09:42:09 +0000 http://smaflak.com/?p=1813 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه مصلی تهران آبان 94  حضوری  فعال به عمل آورد . نمایشگاه مصلی تهران آبان 94 [Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”نمایشگاه مصلی تهران آبان 94″]

نوشته نمایشگاه مصلی تهران آبان 94 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه مصلی تهران آبان 94 

حضوری  فعال به عمل آورد .

نمایشگاه مصلی تهران آبان 94

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”نمایشگاه مصلی تهران آبان 94″]

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه مصلی تهران آبان 94 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-94/feed/ 0
همایش سیمان مهر 95 http://www.smaflak.com/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-95/ http://www.smaflak.com/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-95/#respond Sun, 18 Mar 2018 09:21:50 +0000 http://smaflak.com/?p=1807 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در همایش سیمان مهر 95 حضوری  فعال به عمل آورد . همایش سیمان مهر 95 [Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”همایش سیمان مهر 95″]

نوشته همایش سیمان مهر 95 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در همایش سیمان مهر 95 حضوری  فعال به عمل آورد .

همایش سیمان مهر 95

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”همایش سیمان مهر 95″]

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته همایش سیمان مهر 95 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
http://www.smaflak.com/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-95/feed/ 0
نمایشگاه بین المللی تهران مهر95 http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b195/ http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b195/#respond Sun, 18 Mar 2018 08:35:10 +0000 http://smaflak.com/?p=1800 شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مهر 95 حضوری  فعال به عمل آورد . نمایشگاه بین المللی تهران مهر 95 [Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”نمایشگاه بین المللی تهران مهر95″]

نوشته نمایشگاه بین المللی تهران مهر95 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
شرکت سديد ماشين افلاک يکي ازبزرگترين توليدکنندگان نوار نقاله و روليک در ايران با شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مهر 95

حضوری  فعال به عمل آورد .

نمایشگاه بین المللی تهران مهر 95

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”نمایشگاه بین المللی تهران مهر95″]

شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران
شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله و رولیک صنعتی در ایران

نوشته نمایشگاه بین المللی تهران مهر95 اولین بار در شرکت سدید ماشین افلاک. پدیدار شد.

]]>
http://www.smaflak.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b195/feed/ 0