فیدر- انواع فیدر براساس کاربرد – بلت فیدر - فیدر ویبره - ویفیدر- کاربرد فیدرها در صنایع