نمایشگاه مصلی تهران مهر 98 –حضور فعال شرکت سدید ماشین افلاک